TAELCO A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla TAELCO A.Ş. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak TAELCO A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
• TAELCO A.Ş.’ nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
• TAELCO A.Ş.’ nin insan kaynakları politikasının belirlenmesi ile faaliyetlerinin yürütülmesi ve icra edilmesi;
• TAELCO A.Ş.’ nin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
• TAELCO A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari, teknik, hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlanması;
• TAELCO A.Ş.’ nin ticari itibarı ve oluşturduğu güvenin korunması;
• Resmî kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;
• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonlarının yönetilmesi;
• Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;
• Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı sistemlerle sağlanması;
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;
• KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.
• Faaliyetlerimiz kapsamında gerekli iş ve bilgilerin işlenmesi amacı ile verileriniz otomatik karar verme kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu durum oluşturulacak raporlar ve ilgili kuruluşlara sunulacak belgeler için zorunluluk arz etmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin sağlanmaması durumunda şirket ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin ticari faaliyetin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.

3) Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK 8. madde ve 9.madde kapsamında, TAELCO A.Ş. tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır:
• TAELCO A.Ş.’ nin iş ortakları ve iştirakleri,
• Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,
• Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve şirketler ile;
• Ürün ve hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere, Aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKK uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile aktarılacaktır.

4) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği

Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre, İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
• Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,
• Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zaman aşımı süresi.

6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kayites.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış TAELCO A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle TAELCO A.Ş.’ye iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur.

TAELCO A.Ş. olarak Kişisel Verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. TAELCO A.Ş. olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişilere ve TAELCO A.Ş. ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel Verilerinizi aşağıdaki politika metninde açıklandığı ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

1.1.AMAÇ
Bu Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası, TAELCO A.Ş.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat ile getirilen yükümlülüklerini yerine getirirken uyacağı esasları düzenleyen ana politika metnidir.

1.2.KAPSAM
Politika, TAELCO A.Ş. çalışanları, müşterileri, web sitesi ziyaretçileri dahil olmak üzere, TAELCO A.Ş. ’nin faaliyetleri sırasında topladığı, işlediği yahut kendisi ile paylaşılan Kişisel Verileri kapsamakta olup; TAELCO A.Ş., departmanları ve çalışanları nezdinde bağlayıcıdır.

1.3.TANIMLAR
Kişisel Veri doğrudan veya dolaylı olarak TAELCO A.Ş. ’nin bir İlgili Kişinin kimliğini, tek başına veya TAELCO A.Ş. ’nin elindeki ya da kontrolündeki diğer bilgilerle birleştirerek belirlemesine imkân veren her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler ile biyometrik ve genetik bilgileri ile ilgili veriler anlamına gelmektedir.
Kişisel Sağlık Verisi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi anlamına gelmektedir.
Veri İşleme Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen, toplama, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma ya da kullanılmasını engelleme de dahil her türlü işlem anlamına gelmektedir.
İlgili Kişi Kişisel Verileri TAELCO A.Ş. tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
Açık Rıza belirli bir konu hakkında, bilgilendirildikten sonra, özgür iradeyle verilen onay anlamına gelmektedir.
İmha Kişisel Verilerin silinmesi veya yok edilmesi anlamına gelmektedir.
Anonim Hale Getirilmiş Veri, veri sorumlusu ya da İlgili Kişiyi belirlenebilir hale getirecek başka herhangi bir kişi tüm makul ve olağan yöntemleri kullandıktan sonra dahi, Kişisel Verinin hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi anlamına gelmektedir.
Veri İşleyen veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Her bir somut olayda Veri İşleyenin kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.
Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Veri sorumlusu TAELCO A.Ş. olabileceği gibi zaman zaman TAELCO A.Ş. adına yahut TAELCO A.Ş.’ nin yetkilendirdiği üçüncü bir kişi de olabilir. Her bir somut olayda veri sorumlusunun kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu anlamına gelmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

2.1.İLKELER
TAELCO A.Ş. Kişisel Veri toplama ve işlemeye ilişkin gerçekleştirdikleri her türlü faaliyette şu ilkelere uygun hareket eder:

2.1.1.Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk
Kişisel Veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanacak ve işlenecektir.
2.1.2.Doğruluk ve Gerektiğinde Güncellik
TAELCO A.Ş., Kişisel Verilerin toplanma ve işlenme amacı doğrultusunda gerekli olması halinde:
• Kişisel Verilerin tam, doğru ve güncel tutulması için gerekli makul önlemleri alacak,
• İlgili Kişilerin Kişisel Verilere ilişkin değişikliklerle ilgili bilgi vermesi halinde Kişisel Verileri güncelleyecek, eksik ya da yanlış verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi ya da silinmesi için gereken makul önlemleri alacaktır.

2.1.3.Belirlilik, Açıklık ve Meşru Amaçları Haiz Olma
TAELCO A.Ş., gerekli ve toplanmasındaki iş amacıyla bağlantılı olduğu ölçüde Kişisel Veri toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder. Hukuken izin verilen veya gerekli olan haller hariç, Kişisel Veriler gelecekte ortaya çıkması beklenen amaçlar doğrultusunda önceden toplanmayacak ve/veya işlenmeyecektir. Kişisel Verilerin işlenmesinin hukuken gerekli olduğu ya da mümkün olduğu durumlar dışında, yalnızca verinin toplanmasından önce açıkça belirtilen meşru amaçlar doğrultusunda ve alınacak onaya yahut gerekli olduğu hallerde, Açık Rıza’ya uygun olarak işlenecektir.
TAELCO A.Ş. tarafından herhangi bir veri toplama faaliyeti öncesinde, veri toplama yöntemine ve işbu Politikaya uygun bir şekilde İlgili Kişinin Açık Rızasının alınmasının gerektiği hallerde onay formu ya da rızanın alındığı çevrimiçi ortamlar kullanılacaktır.
Kişisel Verilerin TAELCO A.Ş. adına Veri İşleyen üçüncü kişilerce işlendiği hallerde, üçüncü kişilerin, işbu Politikada yer alan yükümlülüklere uygun davranacağını önceden yazılı ve sözleşme olarak yahut sair şekilde taahhüt etmesi gerekir.

2.1.4.İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amacın Gerektirdiği Süre ile Muhafaza Etme
Kişisel Veriler işlenme amaçlarına uygun olarak azami muhafaza süresince saklanır; bu süre mevzuatta belirlenen yükümlülüklere uygun davranmak ya da meşru işletme menfaatlerini korumak amacıyla daha uzun süre tutulabilir. Hukuki, idari ya da ticari olarak gerekli süreler sona erdikten sonra ihtiyaç duyulmayan Kişisel Veriler mevzuata ve TAELCO A.Ş. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına uygun şekilde silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.
TAELCO A.Ş. fiziksel ve elektronik veri kayıt sistemlerinde bulunan Kişisel Verilere ilişkin olarak bu verilerin toplanma amacının ortadan kalkması ve hukuki saklama sürelerinin sona ermesi halinde tüm verilerin mevzuata uygun şekilde imhasından sorumludur.
Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınacaktır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç (3) yıl süreyle saklanacaktır.

3.VERİ TOPLAMA VE İŞLEME
TAELCO A.Ş. Kişisel Verileri aşağıdaki kanuni koşullara uygun olarak toplayacak ve işleyecektir.
3.1 Onay
İlgili Kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda Açık Rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda Açık Rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan Açık Rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanacaktır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında İlgili Kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Veri İşlemenin zorunlu olması.
İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Özel Nitelikli Kişisel Veriler yalnızca İlgili Kişinin Açık Rızasının bulunması ya da sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin Açık Rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel Veriler yalnızca İlgili Kişinin veri aktarımına Açık Rızasının bulunması veya Açık Rızanın aranmadığı hallerden birinin varlığı halinde Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.
Kişisel Verilerin Yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmasında;
Kişisel Verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin yeterli seviyede koruma sağlaması ya da; ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda TAELCO A.Ş.’nin ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlandığını yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, şartları bulunmalıdır.

5.HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1 İlgili Kişinin Hakları
Kişisel Verisi TAELCO A.Ş. tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca Veri Sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. İlgili Kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla İşbu Politikanın son kısmında verilen iletişim bilgileri doğrultusunda TAELCO A.Ş.’ ye yahut temsilcilerine yöneltebilir:
Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,
Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,
İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi.

5.2 Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

5.2.1 Aydınlatma Yükümlülüğü
TAELCO A.Ş. İlgili Kişilere, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Verilerinin işlenmesi süreci ve Veri İşlemenin amaçları hakkında bilgilendirici, açık ve anlaşılır bir bildirim yapacak; bu kişilerin Kişisel Verilerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmesini ve TAELCO A.Ş. tarafından işlenen Kişisel Verilerine makul ölçüde erişimlerinin olmasını sağlayacaktır.
İlgili Kişilere yapılacak bildirim asgari olarak aşağıdaki unsurları içerir:
• Veri Sorumlusunun yahut var ise temsilcisinin kimliği,
• Veri İşlemenin amacı, yöntemi ve hukuki sebebi,
• Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• İlgili Kişilerin yukarıda yer alan madde 5.1 altında belirtilen kanuni hakları

5.2.2 Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
TAELCO A.Ş. ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,
Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini
Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini
Kişisel Verilerin kötüye kullanılmasını, ifşasını, değiştirilmesini ve yok edilmesine karşı muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.
1. TAELCO A.Ş. Kişisel Veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.
2. TAELCO A.Ş. faaliyetleri çerçevesinde topladığı ve/veya işlediği Kişisel Verileri (i) KVKK hükümlerine ve Politikaya uygun olarak gizli tutar, (ii) işleme amacı dışında kullanmaz, (iii) görevi gereği Kişisel Verilerin işlenmesi faaliyetine dahil olmayan çalışanının her türlü Veri İşleme faaliyetini yasaklar ve (iv) çalışanlarının görevinin sınırlarına uygun kapsamda ölçüde Kişisel Verilere erişimine imkân tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
3. İşlenen Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, TAELCO A.Ş. bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

5.2.3 Veri Sorumluları Siciline Kayıt
TAELCO A.Ş. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’e göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulacak Veri Sorumluları Siciline kayıt olarak Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmesi gereken ilgili yükümlülüğü yerine getirecektir. Bu kapsamda aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır:
Veri Sorumlusu, varsa Veri Sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin adı, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,
Kişisel Verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği,
Kişisel Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,
Kişisel Verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,
Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Veriler,
Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,
Kişisel Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
Kişisel Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

6.POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Bu Politikada yer alan hükümler TAELCO A.Ş. tarafından gerek görüldüğü takdirde mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle değiştirebilir. İşbu hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi halinde ilgili değişiklikler, değişikliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

TAELCO Havacılık ve Savunma A.Ş.